NAU! -hanke

Tasa-arvoisesti uralle -sivusto on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa NAU! -hankkeessa. Hanketta toteutettiin vuosina 2020-2022 viiden ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemiset TEKin yhteistyönä.

Suomalaiset työmarkkinat ovat EU:n eriytyneimpien joukossa. Naisten ja miesten ammattien segregaatio ilmenee horisontaalisesti naisten suuntautumisena opetus- ja hoiva-alalle, miesten tekniikkaan ja logistiikkaan. Eri alojen sisällä sukupuolen mukainen epätasa-arvo näkyy vertikaalisesti naisten ja miesten sijoittumisena erilaisiin työtehtäviin, palkkaepätasa-arvona sekä eriytyvänä urakehityksenä. Sukupuolten tasa-arvo edellyttää segregaatioon liittyvien ilmiöiden tunnistamista ja tunnustamista sekä asenteiden avaamista.

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen.

Hanketta toteuttavat koordinaattorin Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.

NAU! -hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, mutta lisäksi mukana ovat myös liiketalouden ja turva- ja riskienhallinnan koulutusalat.

Tavoitteeseen pyritään neljän toimenpidekokonaisuuden kautta:

1) tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta

2) kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä

3) tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä

4) lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Kehittämistoimenpiteiden tuloksena hankkeessa syntyy

1) ajankohtaista tietoa erityisesti tekniikan alan sukupuolittumisen syistä ja seurauksista

2) erityisesti vertikaalista segregaatiota vähentäviä ohjauskäytäntöjä, ura- ja työelämäpalveluja sekä välineitä ja suosituksia korkeakoulujen tasa-arvotyöhön

3) naisopiskelijoiden ja työnantajien toimivia ja pysyviä yhteistyömuotoja

4) toimintatapoja, jotka lisäävät organisaatioiden ymmärrystä tahattomasta syrjinnästä ja auttavat kehittämään systemaattisesti työyhteisöjen moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

1.3.2020 – 31.8.2022 toteutettavan hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö.