Hankkeen kuulumisia

Sukupuolitietoisen ohjauksen parhaat käytännöt -verkkotyöpaja 23.11.2021

NAU! -hanke, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto yhteistyössä, järjesti 23.11.2021 verkkotyöpajan nimeltä Sukupuolitietoisen ohjauksen parhaat käytännöt. Työpaja jatkoi aiemmin syksyllä pidettyjen keskustelutilaisuuksien sarjaa. Aiemmassa kahdessa tilaisuudessa oli esitelty Tampereen korkeakouluyhteisössä tehtyjen selvitysten tuloksia ja keskustelu tasa-arvon edistämisen ja naisten työurien tukemisen keinoista. Tämänkertaisessa työpajassa esiteltiin NAU! -hankkeen aikana kehitettyjä sukupuolitietoisia uraohjauksen malleja ja niiden käytännön toteutuksia.

Alustuksen tilaisuudessa pitivät Piia Hynynen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Anni-Elina Leinonen LUT-yliopistosta sekä Heikki Yli-Rämi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hynynen kertoi opetuutoreille kehitellystä osaamismerkistä sekä opiskelijoiden ideoimasta urasuunnitteluvalmiuksia tukevasta opintojaksosta. Leinonen esittely tekniikan alan naisille suunnattua mentorointiohjelmaa sekä uravalmiuksia kehittävää temaattisesti etenevää ryhmäohjausta nimeltä Urakompassi. Yli-Rämi puolestaan esitteli tekniikan alan ohjauksen kokonaisvaltaista kehitystyötä ja mallintamista. Mallissa on paikannettu ohjauksen prosesseja opiskelujen eri vaiheissa, joihin sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma on luontevaa ja tarpeellista liittää.

Alustuksia seurasivat yhteiskehittävät keskustelutuokiot, joissa tilaisuuden osallistujat pääsivät pienryhmissä jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään ideoita siitä 1) Miten työelämän roolia opiskeluarjessa voisi kehittää sukupuolitietoisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta, 2) Mistä uraohjauksen käytännöistä olisi erityisesti hyötyä naisopiskelijoille, ja 3) Millä konkreettisilla tavoilla tasa-arvonäkökulmaa voisi tuoda uraohjauksen prosessiin. Keskustelua koottiin Flinga-alustalle (ks. kuva). Keskustelun satona kertyneitä hyviä käytäntöjä ja ideoita hyödynnetään NAU! -hankkeessa kehitettävien mallien ja työkalujen kehitystyössä.

NAU! -hanke esillä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumissa

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumi kokoaa vuosittain yhteen merkittävän joukon johtajia, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja tasa-arvoasiantuntijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin 2020–2022 puheenjohtaja toimii presidentti Tarja Halonen.

Lokakuussa Helsingissä pidetyssä foorumissa teemana oli media ja viestintä, erityisesti tasa-arvotyön edistäjänä. NAU! -hankkeelta pyydettiin puheenvuoroa sukupuolisensitiiviseen viestintään liittyen. Erikoissuunnittelija Liisa Marttila (TAMK) avasi hankkeen huomioita ja kehittämisehdotuksia teemalla Koodaajaneromiehen myytti hidastaa tekniikan alan monimuotoistumista – korkeakoulujen viestinnän haasteet.

Korkeakoulujen viestinnän yhtenä tehtävänä on avata nuorten – ja miksei aikuistenkin – mahdollisuushorisonttia. Ikä, sukupuoli tai kulttuurinen tausta eivät saa olla esteenä tai edes hidasteena opiskelijan oman osaamispotentiaalin tai ammatillisten kiinnostusten toteuttamiselle, Marttila toteaa.

– Korkeakoulujen virallisten viestintäkanavien ohella jokainen meistä, korkeakoulun työntekijöistä, kertoo päivittäin omin sanoin, teoin ja kuvin siitä, mikä opinnoissa ja työelämässä on mahdollista ja mikä toivottavaa.

Foorumin organisoi Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke, joka edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.