Tasa-arvoisesti uralle

Työpaja: Näin tarkastelen opiskelija-arviointia tasa-arvon näkökulmasta

Työpaja: Näin tarkastelen opiskelija-arviointia tasa-arvon näkökulmasta

Tasa-arvolain mukaan toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Opiskelija-arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. Useista selvityksistä ja haastatteluista on käynyt ilmi, että opiskelijat kokevat esimerkiksi ryhmätöiden arvioinnin epätasa-arvoisiksi esimeriksi siten, että ryhmässä kaikki saavat saman arvosanan, vaikka kaikki eivät paneudu samalla intensiteetillä ryhmän toimintaan. Lisäksi ryhmätöitä pidettiin kuormittavina.

Valmistautuminen

Pyydetään ilmoittautumiset työpajaan, toiveena olisi, että mukaan tulisi eri alojen opettajia ja esihenkilöitä keskustelemaan aiheesta arvioinnin tasa-arvoisuus. Pyydetään osallistujia etukäteen tarkastelemaan omien opintojaksojen arviointikriteereitä ja tuomaan jokin esimerkki mukaan työpajaan. Työpaja voidaan pitää joko fyysisesti tai verkossa.

Järjestäjä laatii etukäteen yhteistyöalustalle keskusteluun liittyvät teemat ja niin liittyvät pohdittavat kysymykset. Tarkistettava, että linkit yhteistyöalustoille toimivat ja osallistujilla on editointioikeudet.

Alustoja voivat olla esim. Padled, Flinga, Jamboard, Mural, Miro.

Alustalle kopioidaan alla oleva kuva keskustelun pohjaksi.

Käyttö

Työpajassa ensin pidetään lyhyt luento siitä, mitä arviointi tarkoittaa ja miksi sen tasa-arvoisuus on huomioitava oppilaitoksissa. Lisäksi esitellään alla oleva kuvio yhteisten keskustelujen pohjaksi.

Ryhmäkeskusteluissa voidaan keskustella esimerkiksi siitä, kuinka ryhmätöitä pitäisi arvioida

  1. Mikä on arvioinnin arvoperusta ja millaiset periaatteet arviointia ohjaavat. Perusteena voi olla esimeriksi osaamisperustainen arviointi. Tämä teema liittyy läheisesti oppilaitoksen opetusfilosofiaan
  2. Kenen omistuksessa arviointiprosessi on? Millä tavoin opiskelijat voivat osallistua arvioinnin kehittämiseen ja arviointikohteista päättämiseen.
  3. Keskustelua voidaan käydä myös eettisestä näkökulmasta siten, että pohditaan, kuinka rakennetaan luottamus opiskelijan ja arvioijan välillä. Kenellä on valta arviointiprosessissa.
  4. Miten oppiminen ja osaamisen arviointi todennetaan? Kuinka hyvin nämä asiat tulevat esille opetussuunnitelmissa, opintojaksokuvauksissa ja -toteutuksissa.

Osallistujat voivat keskustella joko kaikista teemoista ja kirjata pohdintansa ylös yhteistyöalustalle. Vaihtoehtoisesti eri ryhmät voivat paneutua johonkin tiettyyn teemaan.

Työpajan liite antaa viitteitä siitä, miten työpajan voi juoksuttaa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua