Tasa-arvoisesti uralle

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä

Urapaja tasa-arvoisesta työelämästä on noin 1–1,5 tunnin keskusteluun painottuva uraohjauksellinen vertaistyöpaja korkeakouluopiskelijoille, joita kiinnostaa keskustella yhdessä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista esimerkiksi ennen valmistumista tai tulevaa työharjoittelujaksoa. Tavoitteena on keskustella tasa-arvon toteutumisesta työelämässä, pohtia sen merkitystä sekä sitä, miten epäasialliseen kohteluun voisi puuttua. Urapaja on vertaistuellinen ja perustuu turvallisen tilan periaatteisiin.

Syntyhistoria

Urapaja kehitettiin NAU!-hankkeessa täydentämään muita korkeakouluyhteisön tarjolla olevia uraohjaus- ja hyvinvoinnin tuen palveluita. Konseptin kehittelyyn ovat vaikuttaneet NAU!-hankkeessa tehdyt selvitykset, LUT-yliopistossa pilotoitu Urakompassi-malli, opiskelijoilta kysytyt tarpeet ja toiveet sekä Tampereen yliopistossa toteutettu Ura-ajatushautomo -vertaisryhmäohjauskokonaisuus. Tavoitteena oli kehittää edellisiin pohjautuva, sukupuolitietoisen ohjauksen työpajakonsepti, jota opettajat voisivat hyödyntää osana tutkinto-ohjelmien uraohjausprosessia, etenkin sukupuolettuneilla aloilla. Urapajan syntyyn vaikutti myös Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettu tekniikan alan naisopiskelijoille järjestetty keskustelutilaisuus, jonka opiskelijat kokivat olevan hyödyllinen, vertaistuellinen ja omia ajatuksia avartava.

Urapaja toteutettiin testimuotoisesti vapaaehtoisena työpajana, jonne oli mahdollista osallistua opiskelijoita opiskelualasta tai opintojen vaihteesta riippumatta. Urapajaan ei tarvinnut ilmoittautua etukäteen. Urapajaa piti TAMKin urapalveluiden suunnittelija yhteistyössä TAMKin opintokuraattorin kanssa. Urapaja toimi TAMKissa osana muiden urateemaisten työpajojen kokonaisuutta. Tämän urapajan tarkoituksena oli keskustella ja tiedostaa tutkittuun tietoon sekä osallistujien kokemuksiin perustuen sukupuolen vaikutuksesta työelämään sijoittumisessa ja uralla etenemisessä.

Käyttö

Kuvaus on laadittu siten, että sen avulla kuka tahansa korkeakoulussa toimiva opettaja tai ohjauksen asiantuntija, voisi toteuttaa tasa-arvoinen työelämä -teemaisen urapajan osana muuta uraohjauksen prosessia oman korkeakoulunsa opiskelijoille opiskelualasta, osallistujien sukupuolesta tai opintojen vaiheesta riippumatta.

Toteutus

Urapaja toteutettiin livetoteutuksena, jolloin pystyttiin turvaamaan turvallinen vuorovaikutus ja dialogisuus. Urapajan alussa käydään läpi turvallisen tilan periaatteet. Teemaan lämmittelyssä voi hyödyntää hankkeessa tuotettuja sarjakuvia aiheeseen orientoitumiseen ja yhteisen/ pienryhmäkeskusteluun virittäytymiseen. Urapajan aikana käydään keskustellen yhdessä läpi myös oleellisimmat käsitteet ja teemat, kuten syrjintä, epäasiallinen käytös sekä lakiin perustuva oikeus tasa-arvoiseen työelämään. Urapaja painottuu vuorovaikutuksellisuuteen, ja keskustelussa voi hyödyntää teeman mukaisia keskustelukortteja, jotka löytyvät tämän työkalun liitteistä. Lopussa käydään vielä läpi, mitä tulisi tehdä jos kokee tai havaitsee työpaikalla epäasiallista käytöstä.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua

Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoksi

”Tasa-arvo-osaaminen työelämätaidoiksi” on kuvaus opiskelijaryhmän opetuskerran toteuttamisesta. Soveltuva opiskelijakohderyhmä on tekniikan alan opiskelijat. Opetuskerran toteutus sopii esimerkiksi työelämätaitoihin tai urasuunnitteluun keskittyvällä opintojaksolla.

Lue lisää ›