Tasa-arvoisesti uralle

UBT-koulutus korkeakouluun

UBT-koulutus korkeakouluun

Tämän mallin pohjalta voit muokata omaan korkeakouluyhteisöösi soveltuvan, tiedostamattomia vääristymiä käsittelevän UBT-koulutuksen (UBT = Unconscious Bias Training). Koulutusmalli sisältää kaksi puolen päivän kestoista työpajaa sekä niiden välissä tehtävän havainnointitehtävät. Ensimmäisen työpajan tavoitteena on ensisijaisesti herättää osallistujat havainnoimaan omia käsityksiään ja ympäristöään sukupuolitietoisin silmin. Havainnointiprosessia jatketaan välitehtävän muodossa. Jälkimmäisessä työpajassa keskitytään havaintojen reflektointiin ja tuodaan osallistujille tietoa ja vinkkejä sukupuolitietoiseen otteeseen omassa työssä sekä tasa-arvon edistämiseen omassa yhteisössä.

Syntyhistoria

Malli perustuu NAU!-hankkeen ja Roolipeli-hankkeen yhteistyössä järjestämään koulutukseen, joka oli suunnattu LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunnalle. Koulutukseen yhdistettiin tietoa ja kokemuksia sekä horisontaalista että vertikaalista sukupuolisegregaatiota koskien. Koulutukseen osallistui lähinnä opetus- ja ohjaustehtävissä työskenteleviä. Välittömän palautteen perusteella koulutus toimi parhaiten uusien ajatusten herättäjänä (asenteiden kehittyminen), mutta osallistujat kokivat saaneensa koulutuksesta myös uusia tietoja ja taitoja.

Käyttö

Alla olevassa taulukossa on kuvattu koulutuksen osatekijät/aktiviteetit ja niiden pedagogiset tavoitteet. Malli on laadittu erityisesti korkeakouluyhteisöjen tarpeisiin, mutta soveltunee perusperiaatteiltaan myös muihin yhteisöihin.

AktiviteettiPedagoginen tavoite
Työpaja 1
SegregaatiosuunnistusOsallistujien herättely havaitsemaan ympäristön sukupuolittuneita rakenteita ja käytäntöjä à motivoituminen koulutukseen; sanastoa keskusteluja varten; tietoa ympäröivistä ilmiöistä
Yhteiskeskustelu segregaatiosuunnistuksen pohjaltaYhteisöllinen ymmärryksen muodostus; tietotarpeiden esiin saanti 2. työpajaa varten
PikapalauteOman kokemuksen välitön reflektio
Välitehtävä
HavainnointiToimintaympäristön yleinen havainnointi; oman työn tarkastelu sukupuolittuneisuuden näkökulmasta à omien asenteiden, toimintatapojen ja -mahdollisuuksien tarkasteluun orientoituminen
Työpaja 2
Välitehtävän purku pienryhmissäOrientoituminen työpajaan; kokemusten jakaminen; toisilta oppiminen; omien tiedostamattomuuksien havaitseminen
Tietoisku: keinoja horisontaalisen ja vertikaalisen segregaation purkamiseenTiedon ja ratkaisuideoiden tarjoaminen
Segregaatiota purkavat toimintaohjeet -tehtäväOman osallisuuden aktivointi; segregaation purkutaitojen hahmottaminen
PikapalauteOman kokemuksen välitön reflektio

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua