Tasa-arvoisesti uralle

Reflektioharjoitus sukupuolitietoisesta ohjauksesta

Reflektioharjoitus sukupuolitietoisesta ohjauksesta

Reflektioharjoituksen tarkoituksena on konkretisoida sukupuolitietoisen ohjauksen ulottuvuuksia ja auttaa ohjaushenkilöstöä lisäämään sukupuolitietoisuutta omaan työhönsä. Harjoitus koostuu kysymyksistä, joita voi käyttää henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa keskustelujen aiheina tai itsenäisen pohdinnan apuna.

Syntyhistoria

Tampereen yliopistossa NAU!-hankkeessa pilotoitiin sukupuolitietoista uraohjausta ryhmämuotoisen Ura-ajatushautomo-mallin avulla. Samalla jäsentyi sukupuolitietoisen ohjauksen malli, joka sisältää kolme teemaa, joihin tulisi kiinnittää huomiota sukupuolitietoista ohjausta suunniteltaessa. Nämä teemat ovat sukupuolitietoisuuden lisääminen, sukupuolitietoisesti toimiminen sekä voimaannuttaminen.

Tasa-arvotieto on lähtökohtana sukupuolitietoiselle ohjaukselle. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää sekä ohjaajalle itselleen että ohjaukseen osallistujille. On hyvä tietää esimerkiksi tasa-arvon haasteista ja lainsäädännöstä, jotta pystyy tunnistamaan ja ehkäisemään ongelmia sekä puuttumaan epäkohtiin. Tietoisesti toimiminen rakentaakin tämän tietoisuuden päälle, ja huomion kiinnittäminen omaan toimintaan ohjaajana voi auttaa luomaan ohjattaville turvallisemman tilan ja laajemman näköalan omaan tulevaisuuteensa. Voimaannuttamisen tavoitteena on vahvistaa osallistujien toimijuutta lisäämällä itsetuntemusta ja -luottamusta sekä tukemalla vuorovaikutusta ja vertaistukea.

Tämän reflektioharjoituksen kysymykset on tarkoitettu konkretisoimaan teemoja ja auttamaan erityisesti ohjaushenkilöstöä kehittämään työtänsä sukupuolitietoisemmaksi. Kysymyksiä on käytetty Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstölle suunnatuissa tilaisuuksissa pienryhmäkeskustelujen muodossa ja kehitetty kokemusten perusteella.

Harjoitus on luotu ensisijaisesti korkeakoulujen ohjaushenkilöstölle, mutta siitä saa helposti muokattua omaan tarpeeseen sopivan.

Käyttö

Reflektioharjoitusta voi käyttää osana henkilöstölle järjestettäviä yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia. Parhaiten keskustelua syntyy pienemmissä ryhmissä, ja kysymyksiin voi koota vastauksia esimerkiksi Flingan kautta (esimerkkikuva liitteessä). Kysymyksiä voi käyttää myös itsenäisen pohdinnan apuna oman työn kehittämiseen.

Liitteenä olevia kysymyksiä saa vapaasti käyttää ja muokata CC-BY-SA periaatteiden mukaisesti. Työkalua käytettäessä edellytetään, että NAU!-hankkeen nimi ja ESR-status näkyvät joko esityksen sisällössä tai lähdeviitetiedoissa.

Onko työkalu mielestäsi hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Myös nämä työkalut saattaisivat kiinnostaa sinua