Tasa-arvoisesti uralle

Tekniikan alan opiskelijoiden uratavoitteet

Tekniikan alan opiskelijoiden uratavoitteet

Tekniikan alalla opiskelevien uratoiveita tarkasteltiin TEKin vuoden 2019 opiskelijatutkimuksessa, johon vastasi yhteensä 3393 opiskelijaa tekniikan alalta.

Mielenkiintoinen työ on tekniikan alan opiskelijoiden tärkein uratavoite. Toisena prioriteettilistalla on mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja kolmantena työn ja muun elämän tasapaino.

Edessä valoisa tulevaisuus tekniikan alalla – naisten ja miesten välillä kuitenkin eroa toiveikkuudessa

Kun katsotaan, millaisia asioita tekniikan alan opiskelijat pitävät todennäköisinä tulevalla uralla, lista näyttää lähes identtiseltä tärkeäksi koettujen uratavoitteiden kanssa. Onkin tärkeää huomata, että tärkeiksi koettujen uratavoitteiden uskotaan myös toteutuvan: opiskelijat ovat luottavaisia, että opiskelu tekniikan alalla mahdollistaa toiveiden mukaisen työelämän. Tämä kertoo muun muassa tekniikan alan koulutuksen yleisistä hyvistä työnäkymistä ja koulutuksen laadusta.

Miehet kuitenkin arvioivat tulevaa uraansa myönteisemmin: he arvioivat monen uratavoitteen toteutumisen vielä todennäköisemmäksi kuin naiset. Isoin ero on siinä, kuinka todennäköiseksi naiset ja miehet näkevät johtotehtävät tulevalla urallaan. Johtotehtäviin päätymisen lisäksi miesopiskelijat arvioivat naisopiskelijoita useammin, että heillä tulee olemaan vakaa työsuhde, hyvä palkkakehitys, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, ja että he etenevät asiantuntijaurallaan. Miehet ovat naisia optimistisempia kaikilla näillä osa-alueilla, ja erot ovat tilastollisesti merkitseviä.  Naiset taas pitävät todennäköisempänä kuin miehet, että heidän tuleva työnsä on yhteiskunnallisesti merkittävää ja edistää kestävää kehitystä, ja nämä uratavoitteet ovat naisille myös tärkeämpiä kuin miehille.

Merkityksellisyyden ja kestävyyden teemoissa sekä johtotehtäviin etenemisessä odotukset toteutumisesta ovat siis linjassa arvostuksien kanssa. Naiset arvostavat yhteiskunnallista merkityksellisyyttä ja kestävää kehitystä enemmän ja pitävät sitä todennäköisempänä, johtotehtävät taas eivät näyttäydy naisille yhtä tärkeinä eivätkä yhtä todennäköisinä kuin miehille. Huomionarvoista on sen sijaan se, että osa uratavoitteista on yhtä tärkeitä miehille ja naisille, mutta miehet uskovat niiden toteutumiseen naisia enemmän. Naisille on yhtä tärkeää tai tärkeämpää kuin miehille, että  tulevaisuudessa on vakaa työsuhde, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, edetä asiantuntijatehtävissä, ja hyvä palkkakehitys. Naiset eivät kuitenkaan arvioi läheskään yhtä usein kuin miehet, että nämä asiat olisivat todennäköisiä heidän urallaan. Vakaa työsuhde ja mahdollisuudet vaikuttaa ovat naisille jopa tärkeämpiä kuin miehille, mutta näidenkin tekijöiden osalta miesten arviot toteutumisesta ovat myönteisempiä.

Naiset pitävät vakaata työsuhdetta, hyvää palkkakehitystä, mahdollisuuksia edetä ja vaikuttaa työhönsä vähemmän todennäköisinä kuin miehet.

Naisten urakehitystä seuraavat aineistot todentavat nämä odotukset: naisista tulee harvemmin tekniikan alan johtajia ja työ on monella laadullisella ja määrällisellä mittarilla kuten palkkatasossa ja työn vaativuudessa vähemmän laadukasta kuin saman koulutus- ja tehtävätason miehillä. On tärkeää tietää, että nämä erot näkyvät odotuksissa jo opiskeluaikana, mutta olisi lisäselvittelyn paikka, miksi nämä erot käsityksissä syntyvät jo opiskeluaikana.

Alla olevasta visualisaatiosta saa tarkasteltua tekniikan alan opiskelijoiden uratavoitteita erilaisin taustamuuttujin eroteltuna.

Tekniikan alan opiskelijat haluavat mielenkiintoisen työn sekä tasapainoa työn ja muun elämän välille

Mielenkiintoinen työ on tekniikan alan opiskelijoiden tärkein uratavoite. Toisena prioriteettilistalla on mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja kolmantena työn ja muun elämän tasapaino. Neljänneksi tärkein uratavoite on varma toimeentulo ja viidenneksi mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön. Opiskelijoilla on siis eniten toiveita liittyen toisaalta työn sisältöön ja toisaalta työn ja muun elämän tasapainoon.

Tekniikan alalla opiskelevien naisten ja miesten uratavoitteet ovat pitkälti yhtenevät: uratavoitteiden top 5 ja myös näiden järjestys ovat naisten ja miesten vastauksissa samat, viidestätoista eri vaihtoehdosta. Suurin ero naisten ja miesten ura-arvostuksissa ilmenee kestävän kehityksen kohdalla. Naisten listalla se on 8. tärkein asia, miesten listalla vasta sijalla 11. Naisille on myös miehiä useammin tärkeää, että työ on yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja työssään voi auttaa muita. Työn merkityksellisyyteen liittyvät tekijät ovatkin keskimäärin tärkeämpiä naisille kuin miehille.

Yhteistä miesten ja naisten vastauksissa on myös se, että eteneminen johtotehtäviin jää tärkeysjärjestyksen viimeiseksi. Tämä on itsessään huomionarvoinen tulos, koska huomattavan moni tekniikan alan opiskelija etenee myöhemmin johtotehtäviin. Naiset arvioivat johtajaksi etenemisen merkityksen vielä miehiäkin vähäisemmäksi.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista

Naisopiskelijoiden kiinnittyminen tekniikan alan opintoihin on monen tekijän summa

Naisopiskelijat kiinnittyvät opintoihinsa vahvasti, mikäli kokevat opinnoissaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, saavat riittävää tukea opintoihinsa sekä kokevat tasavertaista kohtelua niin vertaisopiskelijoilta kuin opettajilta ja muulta oppilaitoksen henkilökunnalta. Väliä on myös sillä, millainen mielikuva heillä on työelämästä, kuten sukupuolten välisistä palkkaeroista tai etenemismahdollisuuksista.

Lue lisää ›