Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti uralle – uraohjaajan näkökulma

Tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti uralle – uraohjaajan näkökulma

”Miksi naisten pitäisi kiinnostua matematiikkaa ja luonnontieteitä soveltavista työtehtävistä?” kysyy Margaret Wertheim Helsingin sanomissa 5.6.2021. Hän vastaa: ”Matematiikka on osa kulttuuriamme samalla tavalla kuin taide tai kirjallisuus. Matematiikkaa ymmärtävillä ihmisillä on paljon valtaa: me elämme matemaatikkojen suunnittelemassa maailmassa. Maailman rikkaimmissa yrityksissä tehdään rahaa tieteellisten ja matemaattisten keksintöjen ja teknologian avulla, jotka myös muuttavat elintapojamme. Meillä on älypuhelimet, geenitekniikka, geenitestaus, kasvojen tunnistus, satelliittiviestintä sekä Elon Muskin ja Jeff Bezosin kaltaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita laittamaan avaruuteen jättimäisiä teleskooppeja, joilla jäljitetään ihmisiä. Jollei tiedä näistä asioista, ei pysty osallistumaan päätöksentekoon siitä, miten näitä käytetään. Ei vaikkapa osaa sanoa vastaan, jollei halua Facebookin ja Googlen kontrolloivan koko elämäänsä. Luonnontieteellisillä aloilla on yhä vähän naisia, ja tämä tärkeä teema on jätetty huomiotta. Juuri kun olemme saavuttamassa tasa-arvoisempaa maailmaa, miehet alkavat jälleen kontrolloida sitä. Jos naiset eivät ala pian kiinnostua tieteistä, miehillä on jälleen kaikki valta maailmassa.”

Tekniikan alan urapolku vaikuttaa vaativan naisilta suotuisaa kasvutaustaa, vahvaa itsetuntoa, neuvottelutaitoa ja joustavuutta oman ammatti-identiteetin kehittämisessä. Miten sitten tukea yksittäisten naisopiskelijoiden voimaantumista niin, että he näkevät itsensä alansa korkeammissa tehtävissä ja saavat laajan perspektiivin tulevien työtehtävien moninaisuuteen?

Tekniikan alan tutkinnoissa kaikki sukupuolet oppivat samoja suunnitteluprosesseja ja ongelmanratkaisutapoja. Tekniikan alan ammateissa on kuitenkin näkyvissä, että kun miehet kehittävät osaamistaan tekniikan tai liiketoimintaosaamisen suuntaan, naiset usein kokevat, että heidän pitää osaamisen kehittämisen rinnalla todistaa olevansa oikeita tekniikan alan osaajia sukupuolestaan huolimatta. Ihmiskeskeiset tehtävät nähdään joskus feminiinisinä, tekniset tehtävät maskuliinisina. Tosiasiassa hyvä insinööritaito sisältää johtamista, teknistä tietämystä sekä monipuolisia sosiaalisia taitoja (Faulkner, 2007). TEK Akateemisten vastavalmistuneiden palautekyselyn mukaan korkeakoulusta valmistuneet opiskelijat pitävät yhteistyötaitoja yhtenä tärkeimmistä taidoista työelämän eri tehtävissä (TEK Graduate Survey 2020).

Uraohjaustyössä opiskelijan kanssa pohditaan hänen työelämäsuhdettaan, työelämätietojaan ja -taitojaan ja työllistymisvalmiuksia eli tulevaisuuden horisonttia työelämään siirtyessä. Voimme nostaa pohdittavaksi vaihtoehtoja ja ehdotuksia alan ja aseman valinnasta, joita opiskelija ei itse ole vielä tullut puntaroineeksi. Päätökset ovat luonnollisesti aina yksilön omia. Kun ihminen pohtii arvojaan, joskus oma mielekäs urapolku voikin löytyä alalta, jossa itse on sukupuolivähemmistössä.

Vastavalmistuneen ammatti-identiteetti kypsyy työyhteisössä vuorovaikutuksessa, oppimalla muilta, kehittymällä kriittisessä ajattelussa, oppimalla työn käytäntöjä ja ajattelutapoja sekä oppimalla työhön sitoutumista, itseymmärrystä, muiden näkökulmien ymmärrystä ja tarkastelemalla oman toiminnan syitä ja seurauksia. Naisten identiteetti tekniikan alan miesvaltaisen alan ammattilaisena näyttää useiden kertomusten perusteella kehittyvän niin, että tämän lisäksi nainen joutuu huomioimaan sukupuolensa tavalla tai toisella.

Yksilöiden urapolkuja suuntaavat perheen ja henkilöverkoston vaikutuksen lisäksi paljon myös yhteiskunnan tukirakenteet: mahdollisuudet osallistua yhdenvertaisesti ja oppia työssä, julkiset palvelut ja ohjauspalvelut. Aalto-yliopiston mentorointiohjelma auttaa tukemaan yksittäisten naisopiskelijoiden voimaantumista niin, että he voivat nähdä itsensä alansa korkeammissa tehtävissä ja saavat laajempia perspektiivejä tuleviin työtehtäviin. Aalto-yliopisto tarjoaa maisteriopiskelijoille vuosittain mahdollisuuden mentorointiohjelmassa saada oma mentori, ja esimerkiksi Suomen Mentorit järjestävät mentorointiohjelmia.

Monella taholla tiedostavat ihmiset tekevät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ilman, että se kuuluisi johonkin hankkeeseen. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun urapalvelujen järjestämä alumni-ilta uusille opiskelijoille on ollut monille opiskelijoille orientaation tärkeä osa, josta ovat kertoneet saaneensa uusia ideoita ja pitkälle kantavia omia ajatuksia tulevaisuuden suunnaksi.

Mitä enemmän eri sukupuolet osallistuvat eri ammatteihin, sitä sallivammaksi ammatti-identiteetti muuttuu ja stereotyyppiset odotukset ja hyväksytyksi tulemisen paineet vähenevät kaikille sukupuolille.

 

Lähteitä:

TEK Akateemiset: TEK Graduate Survey 2020

Taiteilija Margaret Wertheimin haastattelu Helsingin sanomat 5.6.2021

Faulkner Wendy: ‘Nuts and bolts and people’ Gender-Troubled Engineering Identities. Social Studies of Science 37/3 (June 2007) 331–356.

Seija Leppänen

Kirjoittaja työskentelee Aalto-yliopistossa uraohjauspsykologina. Artikkeli liittyy Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Tasa-arvoisesti uralle, NAU! -projektiin.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista