Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvotoimien arviointia Oamkissa

Tasa-arvotoimien arviointia Oamkissa

Korkeakoulujen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi on tärkeä tietää, mikä on organisaatioiden tämänhetkinen tilanne, velvoitteet ja käytännöt. Oulun ammattikorkeakoulussa tasa-arvosuunnittelu on jo osa arkea, mutta osana NAU-hanketta Oamkissa arvioitiin, miten hyvin tasa-arvonäkökulma läpäisee korkeakoulun toiminnan. Keväällä -21 toteutetussa kartoituksessa arvioitiin Oamkin opiskelijoita koskeva toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, opiskelijapalautekyselyjen antia sekä opinto-ohjauksen dokumentteja, kuten tutkinto-ohjelmien käytössä olevaan uraohjaustyökalu. Lisäksi kartoituksessa hyödynnettiin Oamkin sisäisiä julkaisemattomia dokumentteja sekä haastateltiin kolmea asiantuntijaa. Selvityksen painopiste oli uraohjauksessa. Tässä artikkelissa esitellään kartoituksen tuloksia.

Tasa-arvolaki velvoittaa, tasa-arvosuunnitelma määrittelee toimeenpanon

Tasa-arvolain (609/1986) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sen yhtenä päämääränä on edistää naisten asemaa erityisesti työelämässä. Koulutus- ja työelämäorganisaatioilta edellytetään tasa-arvosuunnitelmia, joilla varmistetaan tasa-arvon toteutuminen organisaation toimintavoissa. Lainsäädännöllisestä raamista johtuen tasa-arvotyö on vakiintunutta korkeakouluissa, ja tasa-arvon edistämisestä on myös tullut tunnustettua ja hyväksyttyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) selvityksen mukaan Suomessa on kuitenkin edelleen ammattikorkeakouluja, joilta ei löydy ajantasaista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Oulun ammattikorkeakoulussa suunnitelma löytyy nimellä ”Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020–2022 – opiskelijat”. OKM:n selvityksen mukaan ”Oulun ammattikorkeakoulun suunnitelma sisältää monia hyviä toimenpiteitä sukupuolen moninaisuuden paremmasta huomioimisesta. Tämän OKM:n selvityksen mukaan tämä tietopaketti voisi olla hyvä taustamateriaali myös muille korkeakouluille.” Selvityksessä mukana ollut suunnitelma oli vuosilta 2016–2018.

Oamkin päivitetyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sukupuolen moninaisuuden huomiointi on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Edellisessä suunnitelmassa ollut ”sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäiseminen”-luku on poistunut.

Opiskelijakyselystä nousi esiin kehittämiskohteita tasa-arvossa

Oamk toteuttaa vuosittaista opiskelijakyselyä, jossa vuorovuosin selvitetään Oamkin joko toimintoihin tai palveluihin liittyviä asioita. Päivitetyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa (2020–2022) on mukana vuoden 2018 opiskelijakyselyn tulokset. Kysymykset olivat esimerkiksi seuraavia: Oletko joutunut korkeakouluyhteisössä eriarvoiseen asemaan? Millaisessa tilanteessa asioissa olet kohdannut eriarvoisuutta? Oletko kokenut seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää korkeakouluyhteisössä? Jos kohtaat tasa-arvoon liittyvää eriarvoisuutta tai seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää, niin tiedätkö keneen tai mihin olla yhteydessä?

Näiden vastausten yhteyteen annetun vapaan palautteen pohjalta nousi esiin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita, jotka vaativat toimenpiteitä tai kehittämistä. Palaute kosketti arviointia (”arvosanakriteerit ovat epäselvät”) ja suoritusvaatimuksia (”työmäärä ja opintopistelaajuus eivät vastaa toisiaan”) sekä opettajien käyttäytymistä. Opiskelijat kertoivat kokeneensa, että joidenkin opettajien käyttäytyminen vaihtelee opiskelijoittain, ryhmittäin, sukupuolittain tai taustan perusteella. Opiskelijat olivat kohdanneet esimerkiksi niin sanottua pojittelua tai tytöttelyä.

Uraohjaustyökalu ei huomioi yhdenvertaisuuskysymyksiä, opinto-ohjaussuunnitelmassa ja opinto-oppaassa yhdenvertaisuus esillä

Oamkin käyttämä uraohjaustyökalu on sisällytetty Peppi-järjestelmään, ja se koostuu opiskelijalle osoitetuista urasuunnittelua ohjaavista kysymyksistä, joihin opiskelija voi kirjata urasuunnitteluun liittyviä pohdintoja pitkin opintoja. Näin muodostuvaa urasuunnitelmaa opiskelija voi hyödyntää itsenäisesti tai sitä voidaan hyödyntää ohjauskeskusteluissa opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa.

Urasuunnittelua ohjaavia kysymyksiä tarkasteltiin tätä kartoitusta varten erityisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Urasuunnittelun kysymyksissä (n=55) ei esiintynyt yhtään suoraan tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen liittyvää kysymystä. Hyvin epäsuorasti tasa-arvo tai yhdenvertaisuus saatettiin liittää kahteen työkalussa esitettävään kysymykseen.

Kaiken kaikkiaan kartoitus osoittaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on huomioitu uraohjaustyökalussa varsin heikosti tai sitä ei ole huomioitu ollenkaan. Uraohjaustyökalua tulisi kehittää siihen suuntaan, että sinne lisättäisiin myös suoraan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden pohtimiseen ohjaavia kysymyksiä.

Opinto-ohjaussuunnitelma sen sijaan huomioi hyvin tasa-arvosuunnitelman toteuttamista opinto-ohjauksessa. Oamkin tasa-arvosuunnitelma on sisällytetty opinto-ohjaussuunnitelmaan ja kirjattu yhdeksi opintojen ohjaussuunnitelman lähtökohdaksi. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon viitataan useasti. Oamkin opinto-ohjauksessa painotetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista opetuksen ja ohjauksen käytännön toteutuksessa ja menetelmissä.

Oamkin verkkosivuilla Opinto-oppaan sivustolla ”Hyvinvointi” on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosivu. Tältä sivulta löytyvät tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslakien perusperiaatteet sekä taulukko, johon on listattu yhteystahot, mihin opiskelija voi olla yhteydessä epätasa-arvoisen kohteluun ja sen ennaltaehkäisemiseen, käsittelyyn ja poistamiseen liittyvissä asioissa. Erikseen mainitaan, että tasa-arvoa käsittelevien asioiden, seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai muun syrjintäperusteen perusteella tapahtuvien häirintäasioiden yhteystahona ovat Opiskelijakunta OSAKO:n häirintäyhdyshenkilöt, opiskelijaedustajat ja opiskelijatuutorit. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sivulta löytyy myös linkki Oamkin tasa-arvosuunnitelmaan. Lisäksi ohjaus- ja koulutuspalveluiden sivustolle on lisätty esteetön opiskelu -kohta.

Selvityksen yhteenveto: dokumentit pääosin kunnossa, mutta entäs toiminta?

Tutkittaessa uraohjaukseen liittyviä selvityksiä, dokumentteja ja työkaluja oli havaittavissa, että Oamkissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen mainitaan dokumenteissa verrattain usein. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarkemmin perehdyttäessä huomattiin monien tietojen olevan osittain hankalasti saatavissa ja tiedon olevan hajanaista. Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että mahdollisuuksia ja tilaisuuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi on, mutta niitä ei ole selkeästi ohjeistettu. Myös syvällisempi tietoisuus tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta tai esimerkiksi segregaatiosta voi terminologian moninaisuuden vuoksi jäädä epäselväksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat teemoja, jotka katsotaan usein olevan luontaisesti osa opetusalan ammattietiikkaa. Tässä voidaan lähestyä kuitenkin tasa-arvoharhan kysymystä. Näkyvätkö tasa-arvoisuus- ja yhdenvertaisuus aidosti työskentelyssä ja miten? Miten uraohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset taustatekijät, kuten sosioekonominen tausta, kulttuuri ja sukupuoli, ja niiden vaikutukset siihen, mitä opiskelija näkee itselleen mahdolliseksi tulevaisuudessa? Tähän olisi hyvä kehittää konkreettisia käytänteitä ja materiaalia esimerkiksi opinto-ohjaajille, tuutoropettajille ja muulle henkilökunnalle hyvistä käytänteistä käsitellä asioita.

Kartoituksen mukaan opiskelijoiden yhteystahot tasa-arvoasioissa toimivat hyvin, mutta tiedotusta on hyvä lisätä entisestään. Jotta opetushenkilöstön osaaminen lisääntyy, on hyvä koostaa myös selkeä koulutusmateriaali ja koulutusta sukupuolitietoisesta uraohjauksesta korkeakouluissa opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Lain mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman edellyttämät asiat voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa, joten näiden integroiminen esimerkiksi myös osaksi uraohjaustyökalua on perusteltua.

Konkreettinen toimenpide-ehdotus on muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoteemojen parempi integrointi uraohjaustyökaluun, jotta opiskelijoiden osallisuus ja tietoisuus asiasta lisääntyy. Tämä edistäisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuutta ja vahvistaisi sukupuolitietoista näkökulmaa erityisesti uraohjauksessa.

Tuloksista voit lukea tarkemmin Oamkin journalissa julkaistusta pidemmästä artikkelista.

Raisa Aine ja Kati Mäenpää

Raisa Aine on FM, KTM, ja lehtori Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakoulutuksessa. Kati Mäenpää on KM, lehtori Oulun ammattikorkeakoulussa ja opinto-ohjaaja.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista