Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvotyö yrityksissä on sanoja, tekoja ja mittaamista

Tasa-arvotyö yrityksissä on sanoja, tekoja ja mittaamista

Harva elintärkeä tavoite toteutuu itsestään ilman, että tavoitetta määritellään, annetaan se jonkun tehtäväksi ja seurataan sen toteutumista. Näin on myös tasa-arvotyön suhteen. TEKin diversiteetti tekniikan alalla -tutkimuksen perusteella tasa-arvotavoitteita ei kuitenkaan kunnolla määritellä, seurata tai mitata monessa suomalaisessa tekniikan alan yrityksessä.  Tasa-arvo toteutuu asenne- ja arvopuheissa, mutta käytännössä toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi saattavat jäädä hyvinkin vaatimattomaksi.

Tasa-arvon toteutumista hidastaa myös asian sivuuttaminen “valmiina”.  Tutkimustulokset eivät silti tue ajatusta, että tasa-arvo olisi työelämässä jo toteutunut – naiset kokevat esimerkiksi enemmän syrjintää kuin miehet, etenevät harvemmin johtotehtäviin ja saavat pienempää palkkaa.  Tasa-arvoista kulttuuria määritellessä päteekin vanha sanonta: teot puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa.

Tasa-arvosuunnitelma on lähtökohta

Konkreettinen työkalu, jolla kurssin voi pitää kohti yhdenvertaisuutta, on lainmukainen tasa-arvosuunnitelma. Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti tasa-arvoa edistävät toimet toteutetaan. Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimukseen osallistuneet yrityksen olivat tehneet suunnitelman joko erikseen tai yhdistettynä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmana. Osassa organisaatioista tasa-arvosuunnitelma oli myös niputettu osaksi yleistä henkilöstösuunnitelmaa. Tasa-arvosuunnitelmissa käsiteltyjä aihealueita olivat muun muassa häirintä, rekrytointi, johtaminen, perheen ja työn yhteensovittaminen sekä sijoittuminen erilaisiin tehtäviin.

Suunnitelmien laajuudessa ja konkreettisuudessa oli kuitenkin paljon eroja. Tasa-arvosuunnitelma toimii työkaluna vain, jos siinä määritellään konkreettisesti ja monipuolisesti osa-alueet, joilla tasa-arvotyötä tehdään, ja toteutumista myös seurataan ja arvioidaan. Tavoitteiden seuranta nousee tärkeimmäksi kehityskohteeksi tekniikan alan yrityksissä, joissa tasa-arvotyö ei vielä ole pitkällä.  TEKin vuonna 2019 toteuttamasta luottamusmieskyselystä selviääkin, että numeeriset, konkreettiset tasa-arvoon liittyvät tavoitteet (esimerkiksi naisten osuus henkilöstöstä) on asetettu vain reilussa 10 % tekniikan alan organisaatioista.

Kuka tasa-arvosuunnitelman tekee ja kuka sitä seuraa?

Tekniikan alalla on jo useita yrityksiä, joissa on nimetty tasa-arvon toteutumien kanssa aktiivisesti työtä tekevä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.  On kuitenkin aivan oleellista, että tällä ryhmällä on johdon mandaatti ja tuki, ettei käy pikemminkin niin, että tasa-arvoasiat rajataan tasa-arvotyöryhmän tontille, eikä johto ja muu henkilöstö välitä teemasta. Vain noin kolmanneksessa yrityksissä tasa-arvosta vastaava henkilö oli johtoryhmän tai ylimmän johdon jäsen TEKin 2019 toteutetussa luottamusmieskyselyssä. Tavallista on sekin, että tasa-arvosta vastaavaa tahoa ei ole nimetty.

Henkilöstön koulutus on toinen tärkeä osa-alue, jolla varmistetaan, että tavoitteet todella voivat läpäistä koko organisaation. Läheskään kaikissa organisaatioissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa koulutusta ei ole järjestetty. TEKin luottamusmieskyselyssä yli 60 % vastanneista luottamusmiehistä ilmoitti, ettei heille ole järjestetty tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa koulutusta. Vuonna 2020 TEKin jäsenistölle toteutetun yhdenvertaisuuskyselyn tulokset olivat samansuuntaisia.

Lähde: TEK luottamusmieskysely 2019.

Tekniikan alan tasa-arvotyön kolme tärkeintä kehitysaluetta:

Tasa-arvotyölle on oltava nimettynä selkeä vastuuhenkilö, jolla on vähintään johdon selvä mandaatti ja tuki.

Tasa-arvosuunnitelmassa tulee määritellä konkreettiset ja mitattavat tavoitteet tasa-arvon toteuttamiseksi.

Tavoitteita seurataan ja mitataan aktiivisesti.

TEKin Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimushankkeessa tasa-arvon toteutumista tarkasteltiin kolmen näkökulman kautta; palkkaerot miesten ja naisten välillä, urakehitys keskijohdosta ylempään johtoon sekä johtotehtäviin rekrytointi. Lisäksi selvitettiin, miten tärkeinä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidetään tekniikan alojen työpaikoilla ja miten niiden toteutumista seurataan.

Lue lisää vuonna 2019 ilmestyneestä tutkimusraportista.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista