Tasa-arvoisesti uralle

Tasa-arvotyö yrityksissä on sanoja, tekoja ja mittaamista

Tasa-arvotyö yrityksissä on sanoja, tekoja ja mittaamista

Harva elintärkeä tavoite toteutuu itsestään ilman, että tavoitetta määritellään, annetaan se jonkun tehtäväksi ja seurataan sen toteutumista. Näin on myös tasa-arvotyön suhteen. TEKin diversiteetti tekniikan alalla -tutkimuksen perusteella tasa-arvotavoitteita ei kuitenkaan kunnolla määritellä, seurata tai mitata monessa suomalaisessa tekniikan alan yrityksessä. Tasa-arvo toteutuu asenne- ja arvopuheissa, mutta käytännössä toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi saattavat jäädä hyvinkin vaatimattomaksi.

Tasa-arvon toteutumista hidastaa myös asian sivuuttaminen “valmiina”. Tutkimustulokset eivät silti tue ajatusta, että tasa-arvo olisi työelämässä jo toteutunut – naiset kokevat esimerkiksi enemmän syrjintää kuin miehet, etenevät harvemmin johtotehtäviin ja saavat pienempää palkkaa.  Tasa-arvoista kulttuuria määritellessä päteekin vanha sanonta: teot puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa.

Tasa-arvosuunnitelma on lähtökohta

Konkreettinen työkalu, jolla kurssin voi pitää kohti yhdenvertaisuutta, on lainmukainen tasa-arvosuunnitelma. Jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti tasa-arvoa edistävät toimet toteutetaan. Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimukseen osallistuneet yrityksen olivat tehneet suunnitelman joko erikseen tai yhdistettynä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmana. Osassa organisaatioista tasa-arvosuunnitelma oli myös niputettu osaksi yleistä henkilöstösuunnitelmaa. Tasa-arvosuunnitelmissa käsiteltyjä aihealueita olivat muun muassa häirintä, rekrytointi, johtaminen, perheen ja työn yhteensovittaminen sekä sijoittuminen erilaisiin tehtäviin.

Suunnitelmien laajuudessa ja konkreettisuudessa oli kuitenkin paljon eroja. Tasa-arvosuunnitelma toimii työkaluna vain, jos siinä määritellään konkreettisesti ja monipuolisesti osa-alueet, joilla tasa-arvotyötä tehdään, ja toteutumista myös seurataan ja arvioidaan. Tavoitteiden seuranta nousee tärkeimmäksi kehityskohteeksi tekniikan alan yrityksissä, joissa tasa-arvotyö ei vielä ole pitkällä.  TEKin vuonna 2019 toteuttamasta luottamusmieskyselystä selviääkin, että numeeriset, konkreettiset tasa-arvoon liittyvät tavoitteet (esimerkiksi naisten osuus henkilöstöstä) on asetettu vain reilussa 10 % tekniikan alan organisaatioista.

Kuka tasa-arvosuunnitelman tekee ja kuka sitä seuraa?

Tekniikan alalla on jo useita yrityksiä, joissa on nimetty tasa-arvon toteutumien kanssa aktiivisesti työtä tekevä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä.  On kuitenkin aivan oleellista, että tällä ryhmällä on johdon mandaatti ja tuki, ettei käy pikemminkin niin, että tasa-arvoasiat rajataan tasa-arvotyöryhmän tontille, eikä johto ja muu henkilöstö välitä teemasta. Vain noin kolmanneksessa yrityksissä tasa-arvosta vastaava henkilö oli johtoryhmän tai ylimmän johdon jäsen TEKin 2019 toteutetussa luottamusmieskyselyssä. Tavallista on sekin, että tasa-arvosta vastaavaa tahoa ei ole nimetty.

Henkilöstön koulutus on toinen tärkeä osa-alue, jolla varmistetaan, että tavoitteet todella voivat läpäistä koko organisaation. Läheskään kaikissa organisaatioissa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa koulutusta ei ole järjestetty. TEKin luottamusmieskyselyssä yli 60 % vastanneista luottamusmiehistä ilmoitti, ettei heille ole järjestetty tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa koulutusta. Vuonna 2020 TEKin jäsenistölle toteutetun yhdenvertaisuuskyselyn tulokset olivat samansuuntaisia.

Lähde: TEK luottamusmieskysely 2019.

Tekniikan alan tasa-arvotyön kolme tärkeintä kehitysaluetta:

Tasa-arvotyölle on oltava nimettynä selkeä vastuuhenkilö, jolla on vähintään johdon selvä mandaatti ja tuki.

Tasa-arvosuunnitelmassa tulee määritellä konkreettiset ja mitattavat tavoitteet tasa-arvon toteuttamiseksi.

Tavoitteita seurataan ja mitataan aktiivisesti.

TEKin Diversiteetti tekniikan alalla -tutkimushankkeessa tasa-arvon toteutumista tarkasteltiin kolmen näkökulman kautta; palkkaerot miesten ja naisten välillä, urakehitys keskijohdosta ylempään johtoon sekä johtotehtäviin rekrytointi. Lisäksi selvitettiin, miten tärkeinä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidetään tekniikan alojen työpaikoilla ja miten niiden toteutumista seurataan.

Lue lisää vuonna 2019 ilmestyneestä tutkimusraportista.

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista