Tasa-arvoisesti uralle

Asiantuntija sukupuolesta riippumatta

Asiantuntija sukupuolesta riippumatta

Naisena tekniikan alalla työskentelevälle ja opiskelevalle on tärkeää tulla kohdelluksi yksilönä ja oman alansa asiantuntijana – ei pelkästään sukupuolensa edustajana.

NAU-hankkeessa haastateltiin kuutta hiljattain tekniikan alalta Aalto-yliopistosta valmistunutta alumnia ja viittä vielä opiskelevaa opiskelijaa syksyn 2020 aikana. Kaikki haastateltavista ilmoittivat sukupuolekseen muun kuin mies ja ovat siten alallaan sukupuolensa perusteella vähemmistössä.

Haastatteluista esiin nousseita asioita on koostettu alla olevaan sarjakuvaan, joka siten perustuu puhtaasti haastatteluilla kerättyyn tutkimusaineistoon. Sekä useat työkokemusta kartuttaneet opiskelijat että haastatellut alumnit kokivat olonsa ulkopuolisiksi omalla alallaan. Kokemukseen vaikuttivat sekä pienet ja epäsuorat vihjeet esim. kanssaopiskelijoilta, esihenkilöltä ja/tai opettajilta että selkeät kommentit esim. kiintiönaisena palkatuksi tulemisesta. Ammatillinen itseluottamus sekä heikkenee että kasvaa erilaisista tekijöistä, kuten ympäröivän yhteisön suhtautumisesta.

Naisena tekniikan alalla työskentelevälle ja opiskelevalle on tärkeää tulla kohdelluksi yksilönä ja oman alansa asiantuntijana – ei pelkästään sukupuolensa edustajana. Se, että tulee nähdyksi ensisijaisesti naisena, on johtanut ennakkoluulojen ruokkimaan osaamisen vähättelyyn joko suoraan tai epäsuorasti ja kokemukseen siitä, että ei pääse hyödyntämään omaa osaamistaan ja alaa kohtaan tuntemaansa intohimoa. Usein myös alalla vallitsevien arvojen nähtiin olevan ristiriidassa henkilön omien arvojen kanssa; sekä opiskeluun että työhön merkityksellisyyttä toisivat esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja ekologiset arvot. Monet haastatelluista olivat joutuneet kehittämään erityisiä selviytymisstrategioita sekä opinnoissa että työelämässä. Monen puheessa nousi esiin toive moniarvoisesta opiskelu- ja työyhteisöstä, jossa erilaisuus nähtäisiin positiivisena arvona ja jossa ihmisen olemuksella ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla olisi pienempi painoarvo kuin osaamisella ja asiantuntijuudella.

Hankkeessa edetään seuraavaksi vaiheisiin, joissa kehitetään yhdessä ratkaisuja havaittuihin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on edistää ja tukea kaikkien sukupuolten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä.

Haastatteluilla kartoitettiin kokemuksia liittyen seuraaviin teemoihin: sukupuolen vaikutus opiskelukokemukseen, kuten opintojenohjaukseen, uraohjaukseen ja opinnoissa verkostoitumiseen. Lisäksi keskusteltiin haastateltavien mahdollisista huomioista liittyen ryhmätyöskentelyyn, opetusmateriaalien stereotypioihin ja sukupuolijakaumaan opintoalalla. Työelämäkokemuksista tutkimuksen kiinnostuksen kohteina olivat mm. sukupuolen vaikutus urapolkuun, työelämässä verkostoitumiseen, työllistymiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen ja mahdollisuuksiin edetä uralla. Haastateltavilta kysyttiin myös ideoita koulutuksen kehittämiskohteista, joilla olisi merkitystä tulevaisuuden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työelämän kehittämisessä.

Haastatteluaineisto: Riikka Jääskeläinen, palvelumuotoilija, Aalto-yliopisto

Hankevastaava Aalto-yliopistossa: Marja Niemi, kehityspäällikkö, Perustieteiden korkeakoulu

Riikka Jääskeläinen

Piditkö artikkelista? Jaa se muillekin!

Saattaisit pitää myös näistä artikkeleista